Online sledování forem a střihacích i tvářecích nástrojů 2

Jak systém MachineLOG IT pracuje?
Tabletový přístup

Pozice: Obsluha lisu
Obsluha má k dispozici jednoduchou předdefinovanou obrazovku s možností zadat počet výlisků, nafotit požadované kontrolní body na výlisku, nafotit parametry lisu a zadat OK, resp. NOK výlisek. Zadávání dat probíhá buď v definovaných intervalech (jednou za hodinu, při předání směny atd.), nebo při neshodném výrobku. Je nutné zdokumentovat jak neshodný výrobek, tak i parametry technologického procesu, přičemž program provede obsluhu pomocí nápovědy celým procesem zadávání informací o příčině vzniku neshodného kusu tak, aby pracovník na nic nezapomněl.

Pozice: Seřizovač
Tato pozice má k dispozici více parametrů. Prvním z nich je vyskladnění formy ze skladu, dále pak nasazení formy na stroj s dokumentací upevnění a zapojení, a také vyvolání posledních funkčních technologických parametrů a jejich nastavení s archivací těchto parametrů při každém nasazení formy a/nebo při změně těchto parametrů.

Kdykoliv bude vedoucí projektů požadovat aktuální informace, stačí sejmout unikátní kód, zdokumentovat aktuální výrobky a technologické parametry a systém se sám postará o okamžité doručení. Pokud dojde v průběhu procesu k problému, má seřizovač možnost konzultovat znalostní databázi projektu a zjistit, jestli už někdo podobné problémy řešil. Tímto může seřizovač rychle najít řešení, nikoliv čekat, až se „Pepa vrátí z dovolené“, protože ten něco takového řešil. Velkou výhodou je možnost poslat ve fázi neshodného výrobku komplexní datový report výrobci formy nebo dodavateli horkého systému, který je ihned informován o potížích a může podpořit úsilí lisovny ve snaze o vyřešení neshody. Tento report lze zaslat kdykoliv, bez napojení na e-mail, spolu s libovolně velkými přílohami a třeba i videem, a to i mimo oficiální pracovní dobu. Veškeré zásahy jsou tedy zdokumentované, a to nejen pomocí šablon záznamu parametrů s automatickou identifikací zadavatele, ale i pomocí foto/video dokumentace, která vzniká okamžitě.

Po sundání formy z lisu se forma odepíše jako odstavená a před uskladněním se předává do preventivní údržby.

Pozice: Údržba
Preventivní údržba má k dispozici zcela jiné menu pro sledování forem než předcházející pozice. Toto menu závisí na počtu zdvihů, délce nasazení a příčinách sundání formy ze stroje. Údržba musí disponovat kompletním údržbovým plánem, který uvádí, jakou údržbu je potřeba udělat (vyčištění chladicích okruhů, zakonzervování vyhazovačů atd.), přičemž musí navíc zajistit prokazatelnost provedení této údržby. Celou údržbou pracovníka krok za krokem provede jednoduchý průvodce. Údržba je prokazatelná díky možnosti potvrdit provedení jednotlivých kroků během dokumentace. Údržba má samozřejmě k dispozici kompletní 2D dokumentaci formy i s poznámkami pro nejjednodušší demontáž a montáž formy, a to včetně přípravků a detailů.

Pozice: Nástrojárna
Nástrojárna vstupuje do celého systému ve dvou fázích. První fází je návrh a výroba formy, kdy systém umožňuje sledovat proces návrhu a výroby. Po dokončení formy se nahraje aktuální dokumentace s předávacími parametry a kompletní dokumentací předávacího stavu.

Druhou fází, kdy nástrojárna vstupuje do systému, jsou potenciální problémy. Při zadání neshodného kusu se tato informace dostane do rukou pracovníka nástrojárny (včetně kompletních parametrů) a může online navrhnout vhodné opatření.

Další možností je preventivní údržba, resp. oprava formy. V tuto chvíli je nutné zdokumentovat stav předávané formy, jednotlivé kroky opravy a měrové protokoly, prokazující bezchybnost dílů.

Webový přístup

Webový přístup je primárně určen pro administrativní pracovníky a manažery projektu. Zde se zadávají informace obecného charakteru (výkresy a modely), přiřazují se manuály a propojují se stránky z manuálu s řešenými problémy.

Pozice, které jsou v tuto chvíli k dispozici:
Firemní administrátor:
Tato pozice doplňuje a schvaluje pracovníky. Má k dispozici report přístupů a podezřelých přístupů k formě. Explicitně definuje přístupová práva na informace.

Management:
Management vidí postup výroby, umožňuje zpracovávat reporty, vidí manuály, problémy i jejich řešení. V případě dlouhého prostoje (neřešeného problému) se tento zvýrazní a umožňuje tak dotažení řešení do finální fáze.

K dispozici je možnost sledovat počty cyklů, aktuální status formy a zadávání objednávek s počtem kusů a termínem plnění. Je možné přiřazovat formy na povolené lisy a zadávat předpokládané a sledovat reálné parametry. Díky výstupům může management (nebo osoba s právy managementu) pravidelně zpracovávat reporty řešených problémů a tím vytvářet podklady pro technické školení odborného personálu.

V rámci managementu je veden i vedoucí projektu, který má mimo jiné k dispozici kompletní kusovník, který umožňuje rychlé a bezchybné obstarání náhradních dílů, a to i v případě forem, které používají velmi staré, z katalogu dodavatelů dávno vyřazené díly. Tento kusovník je možné kdykoliv doplňovat tak, aby byla zajištěna aktuálnost (přidané komponenty, nové objednací kódy náhradních dílů atd.)

Na této pozici je možné také přidělovat manuály a technologické postupy, včetně korekcí. Pokud tedy bude pro rodinu forem definován manuál a údržbový plán, stačí jedna korekce a tato změna se projeví u všech forem.

Kdykoliv je samozřejmě možnost manuál zpracovat ve verzích a udělat speciální verzi pro každou formu, ale obecně lze říci, že jednodušší a efektivnější je řešit problémy hromadně a preventivně.

Firemní partner:
Jedná se o spolupracující firmy, které mají omezený přístup k informacím, ale mohou zadávat vlastní postřehy. Typicky se jedná o externí nástrojárnu, která opravuje formu, nasmlouvanou lisovnu, která pomáhá překlenout nedostatek kapacit při výrobě, nebo dodavatele, který pomáhá s řešením sofistikovaného problému, se kterým si firma nedokáže poradit vlastními silami. Tato pozice nemá povolený tisk.

Tento přístup je omezen a je potřeba pečlivě zvažovat, jaká data dáte k dispozici směrem ven.

Malý tip k používání pozice firemní partner: pokud poskytnete partnerovi informace o řešení problémů, urychlíte tím odezvu a zjednodušíte řešení výroby, kterou partner dělá po vás. Pokud partner nemá nasazenou databázi MachineLOG IT, po odvedení výroby a znepřístupnění tyto informace velmi rychle zapomene.

Tvůrce manuálu / překladatel
Tato funkce je primárně zaměřena na větší a dodavatelské firmy. Tyto pozice vidí pouze přidělené manuály, mohou vytvářet nové verze a jazykové klony. Překladatel pak pracuje na překladu manuálu, plní firemní jazykovou databázi pro rychlejší překlady v budoucnu, a díky koncepci systému se soustředí pouze na překlad, nikoliv na grafickou úpravu nebo vkládání obrázků.
Pro korektní funkci manuálů a jejich rychlý překlad je nutné používat obrázky s číslovanými pozicemi, které jsou vysvětleny/přeloženy pod obrázkem. Je potřeba si uvědomit, že manuál není mrtvý potištěný papír, ale živý, vyvíjející se organismus. Do manuálů je potřeba pružně integrovat nové poznatky a tyto informace ihned vkládat i do technologických postupů. Díky možnosti upravovat jeden typ manuálu na definovanou množinu forem, se takto získané a vložené poznatky z jedné formy ihned projeví u všech přidělených forem, jedním doplněním.

Konstruktér
Konstruktér může zadávat informace k formám, které kreslí, a dále vidí problémy a jejich řešení z důvodu zpětné vazby. Může odpovídat na dotazy technickým pracovníkům a doplňovat
a upřesňovat informace dle reálného stavu korigovaných forem.

Základní body, které řeší MachineLOG IT s nadstavbou FORMY:
• Komplexní online sledování formy, parametrů a výlisků bez zatěžování výrobních pracovníků
• Zajišťuje, aby know-how špičkových technických pracovníků zůstalo ve firmě i po jejich odchodu.
• Zjednodušuje a urychluje komunikaci
• Urychluje servisní reakci celého řetězce dodavatelů
Umožňuje sledovat provádění pravidelných předepsaných údržbových postupů
• Zjednodušuje problematiku transferu forem.
• Urychluje problematiku zajišťování náhradních dílů

Nenapodobovat, být v čele!
Tomáš Baťa


www.jansvoboda.cz
www.machinelogit.com