Save Your Money

Nejlépe vydělané peníze jsou ty, které nikdy nevydáte (aneb prevence především)

Systém Airtect by se dal velmi jednoduše představit jako systém, který zabraňuje kompletnímu zatečení horkých systémů a/nebo strojů – viz obr. 1 a 2.

Obr. 1: Zatečený horký systém
Tohle už ne
Obr. 2: Únik plastu na vstřikovací jednotku stroje
Tomu se naši zákazníci vyhnou

Proč uniká plast při vstřikování?

Ovšem problematika úniku plastu není tak jednoduchá, jak na první pohled vypadá. Díky snižování základních (nákupních) cen na pořízení formy dochází ke snižování kvality základního materiálu formy a formy celkově, čímž se problematika úniku plastů dostává stále častěji do popředí.K úniku plastu může dojít na několika standardních místech. Tedy okolo špičky trysky, mezi hlavičkou trysky a rozváděcí deskou, mezi vstřikovací objímkou a rozváděcí deskou a bohužel také mezi špičkou vstřikovací jednotky a vstupem do formy, tedy vstřikovací objímkou – viz obr. 3 – nejběžnější místa úniku materiálu. Máme-li ve formě zažehlovací systém, tak zde přibývá další potenciální místo úniku, a to nad rozváděcí deskou okolo jehly.
Dojde-li pak k zatečení, tak velmi často nebývá na vině horký systém, ale nejčastěji je nutné hledat příčinu ve formě.

Obecně lze rozdělit úniky na dva základní typy. První z nich je problém ryze mechanický. Může se jednat o špatnou zástavbu (nejčastěji špatná výška desky okolo horkého systému), kdy je systém vložen do zástavby s příliš velkou vůlí. Dále se může jednat o použití nevhodného materiálu, kdy dojde k překročení meze pevnosti obalových desek horkého systému. Další z mechanických příčin pak může být špatná tolerance na těsnící ploše špičky trysek, buď přímo z výroby, nebo když dojde vlivem natápění a chládnutí horkého systému k obrusnému efektu na leštěné těsnící ploše trysky/špičky. Nezanedbatelná je také špatně vystředěná špička vstřikovací jednotky, nebo nesouhlasný tvar špičky, které jsou častou příčinou zatečení vstřikovací jednotky – viz obr. 2 (výsledek) – únik materiálu na vstřikovací jednotku a obr. 4 (příčina) – tedy nesouhlasný tvar špičky vstřikovací jednotky a vstupu do formy.
Velmi zanedbávaná je také problematika chemické koroze, která znemožní korektní utěsnění systému a je častou příčinou úniku plastu z horkého systému – viz obr. 5.
Finální cenu plastového výrobku ovlivňuje primárně tvar výstřiku, který předurčuje složitost formy. Tedy nástroj (forma) se také podílí na finální ceně výrobku a to v kombinaci se strojem, materiálem, technologickými podmínkami atd.
Ovšem velmi podceňovaná a velmi důležitá je cena údržby, která zvláště v případě problémů vstupuje výrazným způsobem do finální ceny výstřiku. Je nutné si uvědomit, že pokud zateče horký systém (viz obrázek 1), tak ve standardním případě není možno určit místo úniku. Není- -li možné určit místo úniku, je nástroj předem odsouzen k opakování zatečení a tím se následně zvyšuje cena výstřiku.
Z toho důvodu se logicky nabízí integrovat do formy systém Airtect nové generace, který přechází zatečení horkého systému a umožňuje přesně určit místo úniku plastového materiálu.
Během vývoje systému kontroly zatečení došlo k výraznému technickému posunu a poslední generace Airtect nabízí kombinaci zkušeností a technických vychytávek, které ještě nedávno nebyly k dispozici
.
V roce 2020 byly do praxe přidána okruhová kontrolní jednotka, která identifikuje úniky ještě rychleji. Navíc se díky této okruhové jednotce podstatně snížila vstupní cena kontroly úniku taveniny okolo hlaviček trysek. Systém je – jak název napovídá – zapojen do kruhu a sensory jsou na obou stranách okruhu. Kontroluje se tedy nejen „ucpání“ kontroní trubičky uniklým plastem, ale také čisté rozpojení okruhu. Vysoká sensitivita systému Airtect se tedy ještě podstatně zvýšila. Systém nově dokáže detekovat únik materiálu při podstatně menším úniku plastu a úspory pro lisovny se tak razantně navýšili.
Pro kontrolu forem v lisovnách, které nejsou vybaveny řídící jednotkou pak přibyla integrovaná řídící jednotka s označením „Standalone“, která sdružuje rozdělovač a řízení přímo na formě. Jednotka se tedy jednoduše napojí do lisu pomocí libovolného konektoru a umožní zastavit vstřikovací cyklus při detekci zatečení. Tato jednotka je vhodná pro majitele firem, kteří chtějí mít náklady pod kontrolou při vstřikování v externích lisovnách plastů.
Základní řídící jednotka je dodávána s příslušenstvím pro kontrolu úniku plastu mezi vstřikovací jednotkou a vstupem do formy. Tato verze je nedílnou součástí stroje. Je potřeba si uvědomit, že pokud dojde k zatečení směrem na vstřikovací jednotku, tak není mimo provoz pouze jedna forma, ale celý stroj – tedy do doby vyřešení (opravy) není možné provozovat více než jednu formu. Díky tomu se následně může stát, že není možné splnit slíbené dodávky klientům. I z toho důvodu jsou dodávky rozděleny do dvě části:

  • 1) Řídící jednotka Airtect – ochrana stroje proti zatečení plastem (základ systému Airtect). Tato část je prevence problémů s únikem materiálu do stroje. Tato část by měla být součástí všech vstřikovacích strojů.
  • 2) Vícenásobná rozvaděč pro hlídání potenciálně nebezpečných míst – ochrana nástroje.
    Ochrana nástroje se aplikuje do formy. Jedná se o soustavu nerezových senzorových trubiček, které jsou na jedná straně navedeny do kritických bodů. Druhá strana senzorových trubiček je zaústěna do spodního dílu rozvaděče, který zůstává nedílnou součástí formy. O spojení řídící jednotky (součást stroje) a rozváděcí části (součást formy) se pak stará mobilní díl rozvaděče, který může být součástí stroje, nebo jej lze jednoduše přemísťovat dle potřeby ze stroje na stroj.

Systém Airtect tedy dokáže identifikovat i velmi malé úniky plastu z horkého systému, následně zastavit stroj, a přesně určit místo úniku.

Obr. 5: Chemická koroze zničila těsnící plochu na rozváděcí desce
Chemická koroze na desce je častou příčinou úniku materiálu
Obr. 6: Okruhová kontrolní jednotka s ještě vyšší rychlostí detekce úniku materiálu
Zdvojené zabezpečení detekce úniku

Díky tomu, je možné odstranit primární příčinu zatečení plastu a to bez nutnosti čistit celý horký systém, výměny topení a čidel a hlavně bez prostojů, které si běžně oprava vyžádá.
Zjednodušeně řečeno – aplikace detekce úniku plastu umožňuje vyrábět levněji a tím přispívá k lepší ekonomické bilanci lisovny.
Jednoduchost instalace – viz obr. 6 – a údržby, pak je zárukou dlouhé životnosti a spolehlivosti vstřikovací formy.
Nová generace detekce úniku plastu Airtect navíc dostala v základu automatickou kalibraci sensorů při každém spuštění. Inovovaný materiál senzorových trubiček, umožňuje jednodušší zástavbu díky výraznému zmenšení poloměru ohybu. Mechanické úchyty sensorů, umožňují přesnou montáž a zabraňují odtlačení senzorových trubiček z místa snímání tlakem uniklého materiálu.
Oddělením elektronické části rozvaděče, od mechanické části, která je součásti formy, pak došlo ke snížení nákladů na instalaci systému Airtect pro kontrolu úniku plastu.
Maximální počet hlídaných zón na jednu řídící jednotku se ustálil na 32kontrolovaných místech, s možností zvýšit tento na 64, nebo 96 pomocí dodatečné řídící jednotky.
Navíc je do rozvaděče Airtect, který je umístěn na formě integrováno hlídání teploty formy. Díky tomu je zde automatická kontrola teplotního managementu formy a tím se snižuje riziko výroby zmetků kvůli neshodné teplotě na nástroji. Systém Airtect hlídá jak minimální, tak i maximální povolenou teplotu.

Poptávat můžete zde: obchod@jansvoboda.cz